Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Budowa PSZOK w Gminie Stanin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 : OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, Działanie 6.3 Gospodarka odpadami, konkurs nr RPLU.06.03.00-06-0008/17-00.

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Niedźwiadka”, zrealizowane zostało w ramach projektu „Budowa PSZOK w Gminie Stanin”.

Zakres zamówienia obejmował m.in.:

  1. Utwardzenie placu kostką betonową 750 m2;
  2. Wykonanie odwodnienia terenu, kanalizacja deszczowa z separatorem i zbiornikiem szczelnym w tym: rura fi 200- długość 71,2mb, wypusty uliczne 7 szt., studnie 425 z osadnikiem piasku 3 szt., separator żelbetowy 10l/s – 1 szt., zbiornik z pehd V 10 m3; 3. Budowa boksów na odpady z prefabrykowanych elementów żelbetowych o wymiarach pojedynczo boksu 4m x 12 m x 2 m ( wysokości);
  3. Budowa wiat blaszanych na odpady niebezpieczne i elektroodpady, wymiary 3 x 6 mx 3, konstrukcja stalowa, okryta blachą falistą; 5. Oświetlenie terenu; 6. Monitoring terenu.

Obiekt zlokalizowany jest w Niedźwiadce. PSZOK czynny będzie od 27 listopada 2020 roku, w każdy piątek od godz. 7:30 do 15:30. Posegregowane odpady przyjmowane będą NIEODPŁATNIE.

Każdy mieszkaniec, który opłaca na rzecz gminy składki za wywóz odpadów, może dostarczać śmieci do PSZOK-u.

Mieszkaniec dostarczający odpady do PSZOK-u jest odpowiedzialny za ich rozładunek i rozlokowanie do miejsc wskazanych przez znaki informacyjne oraz pracowników PSZOK-u. Pracownik PSZOK-u dokonuje ważenia odpadów oraz identyfikuje ich rodzaj. Jeśli mieszkaniec dostarczy śmieci niesegregowane, pracownik ma prawo odmówić ich przyjęcia.

Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie przeznaczonych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach i boksach bądź w wyznaczonych miejscach.