REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCHGMINY STANIN (PSZOK) w NIEDŻWIADCE

PSZOK składa się z pięciu powiązanych z sobą komunikacyjnie i funkcjonalnie obiektów:

 • plac przyjmowania i magazynowania odpadów w kontenerach i pojemnikach
 • budynek magazynowy – waga najezdna samochodowa
 • budynek socjalny
 • obiekt edukacyjny
 1. Do PSZOK przyjmowane są odpady powstające w zamieszkałych gospodarstwach domowych z terenu Gminy Stanin
 2. Odbieranie odpadów w PSZOK odbywa się w ramach poniesionej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Odpady w PSZOK przyjmowane są w piątek, w godzinach od 9:00 do 16:00,.
 4. W PSZOK są przyjmowane tylko odpady posegregowane wymienione w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stanin”:
  1. odpady ulegające biodegradacji,
  2. chemikalia,
  3. baterie i akumulatory,
  4. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  5. odpady budowlane i rozbiórkowe,
  6. sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  7. zużyte opony,
  8. popioły
  9. metal
   OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZYWOŻENIA ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W STOSUNKU DO KTÓRYCH OBOWIĄZUJĄ ODRĘBNE PRZEPISY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI!
 5. Pracownicy obsługi PSZOK:
  1. mają prawo odmówić przyjęcia odpadu niesegregowanego (zmieszanego), niezgodnego z listą przyjmowanych odpadów lub jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi;
  2. nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują jedynie miejsce, gdzie należy je umieścić.
 6. Oddający odpady do PSZOK: 1) ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez znaki informacyjne lub pracowników obsługi PSZOK; 2) może poruszać się tylko po wyznaczonych częściach obiektu zgodnie z oznakowaniem.